Saugumą užtikrina kas kaip išmano

Direktore

Aistė MASIONYTĖ,
aistes@lzinios.lt


lzinios.lt

2014-08-22

Ša­lies mo­kyk­los, no­rė­da­mos už­ti­krin­ti vai­kų ir tur­to sau­gu­mą, ap­sit­ve­ria sa­vo te­ri­to­ri­jas, įsi­ren­gia ste­bė­ji­mo ka­me­ras, ko­duo­tus įėji­mus, nau­do­ja spe­cia­lias įėji­mo kor­te­les, bend­ra­dar­biau­ja su sau­gos tar­ny­bo­mis. Ug­dy­mo įstai­gų sau­gu­mo prie­mo­nių pa­si­rin­ki­mas pri­klau­so nuo tu­ri­mų lė­šų, o jo­mis daž­niau­siai ten­ka pa­si­rū­pin­ti pa­čioms mo­kyk­loms.

Ta­po ramiau

Kau­no “At­ža­ly­no” vi­du­ri­nė mo­kyk­la įsi­kū­ru­si, įstai­gos di­rek­to­rės Ni­jo­lės Jukš­tie­nės žo­džiais, “su­dė­tin­ga­me” Dai­na­vos mi­kro­ra­jo­ne. Prie se­no tri­jų kor­pu­sų mo­kyk­los pa­sta­to yra ba­sei­nas, tai­gi, tai – di­džiu­lis sta­ti­nys su pla­čia te­ri­to­ri­ja. Di­rek­to­rė ap­gai­les­ta­vo, kad mo­kyk­la ne­tu­ri lė­šų vi­sai te­ri­to­ri­jai apt­ver­ti. Juk tvo­ra pa­dė­tų ge­riau ap­si­sau­go­ti nuo pra­ša­lai­čių, ve­džio­jan­čių šu­nis, draus­min­tų iš­si­bė­gio­ti mėgs­tan­čius vai­kus. “Ta­čiau tvo­rai rei­kė­tų la­bai daug pi­ni­gų. Vis dėl­to jau pa­si­šo­vė­me tau­py­ti ir kaip nors ap­sit­ver­si­me bent jau mo­kyk­los kie­me­lius”, – LŽ sa­kė N. Jukš­tie­nė.

 


Plačiau galite perskaityti straipsnį puslpayje http://lzinios.lt (nuoroda: http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/sauguma-uztikrina-kas-kaip-ismano/185946).

Comments are closed.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress