Specialistų pagalba

 

Psichologė

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laikas skirtas individualiai konsultacijai susitariamas iš anksto.

Socialinė pedagogė

Siekia padėti vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje. Kartu su mokytojais sprendžia mokinių elgesio problemas, rūpinasi jų saugumu tiek mokykloje, tiek šeimoje, vykdo netinkamo elgesio prevenciją. Teikia pagalbą šeimai, susidūrusiai su vaikų socialinės raidos sutrikimais. Rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo ir mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio klausimais.

 

Specialioji pedagogė

Specialusis pedagogas teikia speciąlią pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų udgymosi poreikių, padeda klasių ir dalykų mokytojams, konsultuoja juos specifiniais specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais. Dirba tiesioginį darbą su mokiniais klasėse ir specialiai įrengtame mokyklos kabinete. Konsultuoja tėvus dėl vaiko patiriamų ugdymosi sunkumu. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje bei palaiko ryšį su miesto pedagogine – psichologine tarnyba.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Teikia informaciją ir konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. Konsultuoja organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes. Vykdo pirminę neinfekcinių ligų profilaktiką (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas) bei užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti. Nuolat suteikia pirmą ir skubią medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose. Ugdo ir kontroliuoja mokinių asmens higienos, sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus.

 

Logopedė

Moko mokinius taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu, taiso mokinių tarties, rašto trūkumus, padeda išmokti skaityti ir rašyti be klaidų tiems, kuriems nesiseka.

Svetainė sukurta naudojant Wordpress